แซม 1668 @โซเชียลเน็ตเวิร์ค
         
ผลงานของเรา
ภาพผลงานการก่อสร้างโถงอเนกประสงค์
ณ โรงเรียนอำนวยศิลป์
ผลงานการรับเหมาก่อสร้างอาคารในกลุ่มบริษัทร่วม
งานออกแบบ shop
ผลงานการสร้างโถงโรงเรียนอำนวยศิลป์
ตำแหน่งที่อยู่
บริษัท แซม 1668 จำกัด / Saem 1668 Company Limited
ที่อยู่ : 96 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 061-862-9995 อีเมล์ : Saem1668@hotmail.com
LOGO Saem1668
ผลงานการออกแบบ Shop ประชาชื่น
ผลงานการออกแบบหลังคา
ผลงานการรับเหมาก่อสร้าง
ผลงานการรับเหมาก่อสร้าง